พล.อ.ท.นพ.สุพจน์ เสยยงคะ (2473-2531)

กองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

นพ.ประโมชน์ ตั้งวงศ์เลิศ


อ.สุพจน์เป็นชาวจังหวัดลพบุรี เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2473 ที่ ตำบลท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรีในวัยเด็ก อ.นพ.สุพจน์ เสยยงคะ ได้ศึกษาที่โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดลพบุรี และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ.2487 หลังจากนั้นได้ทำงานเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนสหกิจวิทยาของน้าสาว 1 ปี เพราะว่าเป็นระยะสงคราม การศึกษาอื่น ๆ ปิดหมด

พ.ศ.2489 ได้สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษาของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จนจบสาขาวิทยาศาสตร์เมื่อ พ.ศ.2491 และสอบคัดเลือกเข้าเรียนเตรียมแพทย์ของ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปเรียนแพทย์เมื่อ พ.ศ.2494 โดยครั้งแรกจับฉลากได้เรียนแพทย์ศิริราช แต่ได้ขอแลกกับเพื่อนมาเรียนที่จุฬาฯ แทนจนจบแพทยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2499 และได้เข้ารับราชการ ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช สังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ในแผนกศัลยกรรม ซึ่งในขณะนั้น แผนกศัลยกรรมได้แบ่งหน้าที่เป็นแพทย์เฉพาะโรคประกอบด้วย แพทย์ศัลยกรรมช่องท้อง ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งในระยะนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดมีมากขึ้น อ.นพ.สุพจน์ เสยยงคะ จึงได้ไปดูงานด้านออร์โธปิดิกส์ ครั้งแรกที่ Zubic Bay ฐานทัพเรือของอเมริกา และ Clar air force base ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อ พ.ศ.2504 ต่อมาเมื่อผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรมกระดูกเพิ่มมากขึ้น จึงได้ไปศึกษาด้านออร์โธปิดิกส์ โดยตรงที่ University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ.2509 -2511

เมื่อกลับจากสหรัฐอเมริกาก็ได้มีส่วนทำให้งานด้านศัลยกรรมกระดูกของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้ร่วมผลักดันให้ยกฐานะแผนกกระดูก กองศัลยกรรม เป็น กองออร์โธปิดิกส์เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ.2519 และได้เป็นผู้อำนวยการกอง 2 วาระ เมื่อปี พ.ศ.2522-2525 และปี พ.ศ.2527-2530ซึ่งในระยะเวลานี้เอง อ.นพ.สุพจน์ เสยยงคะ ได้มีการวางแผนผลักดันให้กองออร์โธปิดิกส์ เป็นสถาบันการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านด้านออร์โธปิดิกส์ ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จนเป็นผลสำเร็จ และเริ่มทำการฝึกอบรมครั้งแรกได้เมื่อปี พ.ศ.2527 จนถึงปัจจุบัน

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานวิชาการด้านออร์โธปิดิกส์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศมาตลอด และเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์อันดีทำให้ อ.นพ.สุพจน์ เสยยงคะ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก เลือกให้เป็นนายกสมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2529 ซึ่งได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่องานด้านออร์โธปิดิกส์ ของประเทศไทย แม้ในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ในขณะที่มาร่วมประชุมคณะกรรมการสอบแพทย์ประจำบ้าน ได้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อ อ.นพ.สุพจน์ เสยยงคะ เกิดอาการหลอดเลือดในสมองแตกและเสียชีวิตในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2531 สิริรวมอายุได้ 58 ปี