ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สิทธิ์ เตชะกัมพุช (2475-2551)

ประวัติ


ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สิทธิ์ เตชะกัมพุช เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายเพ็ง และนางประทุม เตชะกัมพุชเกิดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2475 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาชั้นประถม 1 จากโรงเรียน
เซนต์ปีเตอร์คอลเลจ ปีพ.ศ.2495 จบประกาศนียบัตรมัธยม 8 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีพ.ศ.2498สำเร็จการศึกษาเตรียมแพทยศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีพ.ศ.2499 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปีพ.ศ.2509 เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับวุฒิบัตรผู้มีความความชำนาญเฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ Facharzt fuer orthopaedie จากมหาวิทยาลัยโคโลญNordrheine Deutsland


ประวัติการรับราชการ


พ.ศ.2500 ดำรงตำแหน่ง แพทย์ประจำบ้าน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ.2503 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์โท แผนกกายภาพบำบัด
พ.ศ.2512 ดำรงตำแหน่ง อาจารย์เอก แผนกกายภาพบำบัด
พ.ศ.2518 ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมเป็นอนุกรรมการในการพิจารณาร่างกฎข้อบังคับ ในการจัดตั้งสมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2520 ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
พ.ศ.2528 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกายภาพบำบัด โรงพยาบาลศิริราช
พ.ศ.2529 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
พ.ศ.2530 ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ

ตลอดระยะเวลาแห่งการรับราชการ ศ.คลินิกเกียรติคุณนพ.สิทธิ์ เตชะกัมพุช ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูง ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดี มีความพากเพียร วิริยะ อุตสาหะ และสมถะ แม้ว่าเกษียณอายุราชการแล้ว ยังสละเวลาเป็นอาจารย์สอนพิเศษสอนนักศึกษาแพทย์และนักศึกษากายภาพบำบัด กรรมการควบคุมและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารงานรวมทั้งเป็นที่ปรึกษาคลินิกกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล


รางวัลเกียรติยศ


พ.ศ.2528 รางวัลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในด้านความเป็น “ครูแพทย์”
พ.ศ.2529 รางวัลอาจารย์ดีเด่นทางคลินิก จากสภาอาจารย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
พ.ศ.2533 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู จากมหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ.2550 รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(กายภาพบำบัด)จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล


ถึงแก่กรรม


เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เวลา 6 นาฬิกา 15 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยเส้นเลือดโลหิตในสมองแตกเฉียบพลัน สิริรวมอายุได้ 75 ปี 11 เดือน