ศ.นพ.เล็ก ณ นคร (2541-ไม่ทราบแน่ชัด)

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.เล็กเกิดเมื่อ พ.ศ.2451 จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ 38พ.ศ.2475 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอ.เล็กเป็นผู้ที่ร่างกายสูงใหญ่และเล่นกีฬาเกือบทุกประเภท เมื่อจบจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกศัลยศาสตร์ ทำงานใกล้ชิดกับกับProfessor TP Noble ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 อ.สมัค พุกกะณะเสน อาจารย์อาวุโสของวงการออร์โธปิดิกส์ไทยท่านหนึ่งเล่าว่า อ.เล็ก เป็นศิษย์ที่อ.โนเบิลรักมาก อ.เล็กสนใจงานทางด้านออร์โธปิดิกส์ และเป็นผู้รับหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ศิริราชและดูแลผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ต่อมาอ.โนเบิลขอทุนร็อกกี้เฟลเลอร์ให้อ.เล็กเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านออร์โธปิดิกส์ที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ.2482 นัยว่าขณะเดินทางไปถึงสิงคโปร์ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพและล้มป่วย อ.เฟื่อง ซึ่งทำงานด้านช่องท้องขณะนั้นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดและรับทุนแทนเดินทางไปเป็นท่านแรก ต่อมาเมื่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เริ่มกิจการ พ.ศ.2490หลวงเฉลิมพรหมมาส อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ขอให้ อ.เล็กไปช่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ โดยให้ไปช่วยสอนที่คณะทันตแพทย์เป็นหัวหน้าด้านศัลยกรรมไปก่อน จนถึงปี พ.ศ.2492 เมื่อเริ่มมีการสอนทางคลินิก จึงย้ายกลับมาสอนโรคทางออร์โธปิดิกส์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ท่านได้ทำงานร่วมกับอ.สมาน มันตราภรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อมา อ.เล็กได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐที่ St. Louis และโรงพยาบาลทหารที่ San Antonio เมื่อกลับมาก็ได้นำวิชาการแผนใหม่เริ่มปรับปรุงระบบงานและการศึกษาให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น ท่านยังได้รับทุน China Medical Board ไปศึกษาและดูงานที่ฮ่องกงกับศ.นพ.ฮอดซัน ซึ่งมีชื่อเสียงในการผ่าตัดวัณโรคกระดูกสันหลังในยุคนั้น อ.เล็กได้พัฒนาและเขียนหลักสูตรออร์โธปิดิกส์ไว้อย่างเป็นระบบหลังการตั้งภาควิชาในปี พ.ศ.2507 อ.เล็กได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาออรโ์ ธปดิ กิ สแ์ ละกายภาพำบัด ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เป็นท่านแรก และดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุราชการเมื่อปี พ.ศ.2511 ตำแหน่งทางวิชาการของ อ.เล็กคือ ศาสตราจารย์ และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ผลงานที่สำคัญของอ.เล็กในด้านการผ่าตัด ที่สำคัญ คือ

1. นำเอา Lottes Intramedullary Nail มาใช้ทำการรักษากระดูกฟีเมอร์และกระดูกทิเบียหัก โดยใช้ดามในโพรงกระดูก

2. การทำผ่าตัด Hibbs and Albee SpinalFusion ในการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง

3. สอนและทำศัลยกรรมทางมือ(Hand Surgery)


ลูกศิษย์รุ่นแรกๆ ของจุฬาเล่าให้ฟังว่า อ.เล็กใจดีมาก มีความสามารถพิเศษในการสอน ใจเย็น พูดช้าเข้าใจง่ายในยุคแรกๆของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์การสอบวิชาต่างๆเป็นการสอบร่วมกันของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในวิชาออร์โธปิดิกส์อ.เล็กจึงต้องทำการสอบร่วมกับอ.เฟื่อง