การประชุมวิชาการ TOTAC The Series

 

 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่กาลังระบาดอยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มรุนแรงและแพร่กระจายมากขึ้น ตามกาหนด เดิมที่ทางอนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ จะจัดงานประชุม 10th Thailand Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2021 ขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม Lee gardens plaza อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นั้น

ทางอนุสาขาฯ เล็งเห็นความสาคัญของสุขภาพและความปลอดภัยของแพทย์ที่จะเข้าร่วมประชุม จึงได้เปลี่ยนการจัด ประชุมเป็นรูปแบบ Webinar ด้วยโปรแกรม ZOOM ในชื่อว่า TOTAC the series โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  

 
 

ทางคณะกรรมการฯจึงใคร่ขอเชิญชวนแพทย์ แพทย์ประจาบ้าน พยาบาล และบุคลากรทั่วไป ผู้สนใจเข้า ร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์จากช่องทางดังนี้

 

1.Facebook : Thailand orthopaedic trauma society
2.Line Official account : @TOTS (มี@นาหน้า)
3.Google form: https://forms.gle/yh4p6DJrRVa8YDiu8