ศูนย์มาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ (Thai Health Coding Center) WHO Collaborating Center, Thailand กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ศูนย์มาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ (Thai Health Coding Center) WHO Collaborating Center, Thailand กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงรหัส ICD-10-TM (Thai Modification) ฉบับประเทศไทย โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 

และเพื่อให้มีการใช้รหัสและแนวทางการให้รหัสที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยจึงขอประชาสัมพันธ์ มาตรฐานรหัส ICD-10 TM และ standard coding guideline ทางออร์โธปิดิกส์ ซึ่งทางกระทรวงฯได้ประกาศใช้มาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 มาเพื่อทราบ

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ >>> ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง