ศ.นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม (2481-2556)

อ.มานิตย์ ลิมปพยอม เป็นแพทย์จุฬาฯ รุ่นที่ 13 จบแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อ ปี พ.ศ.2506 อ.มานิตย์ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทอง เป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร เมื่อจบการศึกษาแล้วอ.มานิตย์ได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาอ.มานิตย์เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบได้ Diplomate of the American Board of OrthopedicSurgery ในปี พ.ศ.2514 หลังจากนั้นได้ฝึกอบรมต่อทางด้าน Paediatric Orthopedics บรรจุเป็นอาจารย์ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514

อ.มานิตย์สอนทางด้าน pediatric orthopedics และ metabolic disorder ท่านได้แต่งตำรากระดูกหักข้อเคลื่อน ตำราแพทยศาสตร์ศึกษา และทำงานวิจัยทางด้านออร์โธปิดิกส์ ผลงานวิชาการจำนวนมากทำให้อ.มานิตย์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ.2522 โดยที่ในขณะนั้นอาจารย์มีอายุเพียง 39 ปีอ.มานิตย์ได้ช่วยงานสมาคมออร์โธปิดิคส์ โดยทำหน้าที่อุปนายกฝ่ายวิชาการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2520 และเป็นกรรมการกลาง และกรรมการสอบวุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์หลายสมัย นอกจากนี้อ.มานิตย์ยังทำงานวิชาการหลายตำแหน่ง โดยเฉพาะเป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ อ.มานิตย์เป็นผู้มีอุปนิสัยโอบอ้อมอารีสุภาพเรียบร้อย เป็นผู้ตรงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะการสอนหนังสือและการราวน์ผู้ป่วย เป็นแบบที่ดีของนิสิตแพทย์และแพทย์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป