ขอเชิญลงคะแนนเลือกตั้ง 2563

ตามที่คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯวาระปัจจุบัน (2561-2563) จะครบวาระการทำงานในเดือนตุลาคม 2563 นี้ และคณะกรรมการเลือกตั้งฯได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯวาระ 2563-2565 นั้น ขณะนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และทำการจัดส่งเอกสารการเลือกตั้งให้สมาชิกทุกท่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดเสียสละเวลาลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้สิทธิ์ของท่าน โดยขอให้ท่านปฏิบัติตามคำชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งฯ อย่างเคร่งครัด ขอให้ท่านส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังราชวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะพิจารณาจากวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

อนึ่ง กรณีที่สมาชิกฯไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง ท่านสามารถเดินทางมาลงคะแนนด้วยตนเองได้โดยตรง ณ ที่ทำการราชวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2563 ในเวลา 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เท่านั้น

เอกสารการเลือกตั้ง และรายละเอียดผู้สมัครฯ (บัตรเลือกตั้งได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์แล้ว) >>>

1. จดหมายเชิญสมาชิกลงคะแนน
2. คำชี้แจงบัตรเลือกตั้งและวิธีการเลือกตั้ง 2563
3. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ