กําหนดจัดกิจกรรมปาฐกถาสุด แสงวิเชียร พร้อมพิธีมอบรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ประจําปี 2564

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดกิจกรรมปาฐกถาสุด แสงวิเชียร พร้อมพิธีมอบรางวัลเหรียญทองเกียรติยศ ประจําปี 2564 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เจริญ โชติกวณิชย์ ในหัวข้อ เรื่อง “วิวัฒนาการการผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังคดในเด็ก (Evolution in the management of scoliosis in children)” ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง ประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้สนใจสามารถรับชมได้ ทาง Facebook Live : www.facebook.com/sirirajconference