ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภา โดยสามารถลงคะแนนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับลงคะแนนทั้งทาง E-vote และไปรษณีย์วันที่ 14 มกราคม 2564 รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่แพทยสภา โทร. 02-5901887

ในวาระนี้ มีสมาชิกแพทย์ออร์โธปิดิกส์ลงสมัครรับเลือกตั้งตามรายนามต่อไปนี้ ขอความกรุณาทุกท่านพิจารณาลงคะแนนให้ด้วยนะคะ

 1. หมายเลขสมัคร 11 นพ.พินิจ หิรัญโชติ
 2. หมายเลขสมัคร 22 นพ.พิชญา นาควัชระ
 3. หมายเลขสมัคร 39 นพ.เสริมศักดิ์ สุมานนท์
 4. หมายเลขสมัคร 41 รศ.นพ.วิศิษฏ์ วามวาณิชย์
 5. หมายเลขสมัคร 43 ผศ.นพ.ต่อพล วัฒนา
 6. หมายเลขสมัคร 55 ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
 7. หมายเลขสมัคร 69 ศ.พล.ต.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ
 8. หมายเลขสมัคร 80 รศ.นพ. ปิยะ เนตรวิเชียร
 9. หมายเลขสมัคร 95 นพ.วีระศักดิ์ ศรีชวนชื่นสกุล
 10. หมายเลขสมัคร 98 นพ.พรประสิทธิ์ จันทระ
 11. หมายเลขสมัคร 106 นพ.ยลชัย จงจิระศิริ